Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 71

59
HBc Antijenine Karşı IgM Antikoru (Anti-HBc IgM)
Pozitifliği yakın zamanda geçirilmiş (?6 ay) HBV enfeksiyonunun belirtisidir.
Akut enfeksiyon göstergesidir. Akut enfeksiyonda ilk gelişen antikordur, en-
feksiyondan sonra 6-8 hafta içinde oluşur.
Hepatit Be Antijeni (HBeAg)
HBV nükleokapsid geninin bir ürünüdür. Hem akut hem de kronik hepatit
B sırasında bulunabilir. Pozitifliği virüsün replike olduğunu, enfekte kişilerde
yüksek düzeyde HBV bulunduğunu gösterir. Akut olgularda HBsAg ile he-
men hemen aynı dönemde ortaya çıkar ve ondan önce kaybolur.
Hepatit Be Antikoru (HBeAb veya Anti-HBe)
Akut hepatit B sırasında ya geçici olarak ya viral replikasyon sırasında ya da
viral replikasyon sonlandıktan sonra, sürekli olarak immün sistem tarafından
salgılanabilir. Antiviral tedavi alanlarda HBeAg pozitifliğinden anti-HBe pozi-
tifliğine serokonversiyon uzun süre HBV’nin baskılanacağına ve düşük HBV
düzeylerine işaret eder.
HBV DNA PCR (Kantitatif)
Kandaki HBV miktarını ölçer (viral yük). Akut hepatit B’de serumda HBsAg’nin
ortaya çıkmasından önceki üç haftadan itibaren saptanabilir. HBV DNA, inak-
tif HBsAg taşıyıcıları ile kronik hepatit B hastalarının ayırt edilmesinde yardım-
cı olur. Ayrıca antiviral tedavi kararı için ve tedavi etkinliğinin izlenmesi için
kullanılır. Ülkemizde HBeAg negatif kronik B hepatiti oranları yüksektir; hasta
yönetimi için kantitatif HBV DNA testleri gerekmektedir (1, 2).
Hepatit B enfeksiyonunun farklı klinik formlarında serolojik testlerde görül-
mesi beklenen sonuçlar
Tablo 1
’de özetlenmiştir.
Farklı Test Sonuçları
HBV enfeksiyonlarının serolojik testleri değerlendirilirken bazen beklenme-
dik sonuçlarla karşılaşılabilir. Bunlar aşağıda özetlenmiştir:
İzole Anti-HBc Pozitifliği
İkinci bir serumla doğrulanmış olmalıdır. Yorumu net değildir, dört olasılık söz
konusu olabilir (1):
Hepatit B Enfeksiyonunda Tanı
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...328