Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 68

56
Kronik Hepatit B
nefrit, mikst esansiyel kriyoglobulinemi, Guillain Barre sendromu, polinöropa-
ti, perikardit, pankreatit örnek gösterilebilir.
– Poliarteritis nodoza (PAN): Çeşitli sistemleri tutan nekrotizan bir vaskü-
lit olan PAN’de enfeksiyon oranı %30-70’tir (13). HBV’ye bağlı PAN’de
karaciğer lezyonları genellikle siliktir. Ayrıca PAN’nin şiddeti ile kara-
ciğer lezyonlarının şiddeti orantılı değildir. PAN’de hastalığın ciddiye-
ti genellikle hastada nekrotizan vaskülitin tutulma yerlerine bağlıdır.
Santral sinir sistemi, böbrek ve gastrointestinal sistem tutulumunda
mortalite yüksektir. HBV ile oluşan PAN patogenezisi, HBsAg içeren
immün komplekslere bağlanmaktadır. Vaskülitli damarlardan biyopsi-
de HBsAg IgM, IgG ve C3 depolanması gösterilmiştir. Geniş serilerde
HBV pozitif PAN ile HBV işaretleri negatif PAN’nin prognozunda fark
görülmemiştir. HBV’ye bağlı PAN görülme oranı ülkeden ülkeye değiş-
mektedir. Avrupa’da ve Amerika’da daha yüksek, HBV enfeksiyonu-
nun epidemik olduğu Uzakdoğu’da çok düşüktür. Türkiye’de PAN’de
HBV enfeksiyon belirteçlerinin %40-60 oranlarında pozitif olduğu bil-
dirilmektedir.
– HBV’ye bağlı glomerülonefrit: HBV’ye bağlı glomerülonefrit çocuk-
larda ve gençlerde membranöz glomerülonefrit (MGN) tipindedir ve
MGN, HBV’nin renal tutulumunda en sık rastlanılan tiptir. Özellikle er-
kek çocuklarda ve gençlerde görülür. Glomerül kapillerlerinde HBV
antijenlerinden en çok HBeAg depolanması ile birliktedir. Bu olgu-
larda karaciğer lezyonları ikinci plandadır. Hastaların serumlarında
HBsAg, HBeAg pozitiftir. C3, C4 düzeyleri düşüktür. Çocuklarda MGN
hemen her zaman 6 ay ile 2 yıl arasında düzelir. Erişkinlerde çocuk-
larda olduğu kadar benign değildir. Geniş serilerde MGN olgularının
5 yıl içinde %95’inin spontan remisyona girdiği gösterilmiştir. Düzel-
me HBeAg serokonversiyonu ile birliktedir. Membranoproliferatif
glomerülonefrit (MPGN) daha çok erişkinlerde olur. HBsAg kapiller
duvarlarında ve mezengiumda depolanır. Daha uzun sürer. Tedaviye
dirençlidir.
– HBV’ye bağlı esansiyel mikst kriyoglobülinemi (EMK): HCV’ye bağ-
lı olanlara göre nadirdir. HBV’de EMK, immün kompleks vasküliti ya
da membranoproliferatif glomerülonefrit ile birlikte görülen nadir bir
komplikasyondur. Levo ve arkadaşları EMK ve HBV’yi hastaların serum
ve kriyopresipitatlarında HBsAg ve anti-HBc antikorları saptamışlardır
(14).
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...328