Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 65

53
nellikle doktora başvuru yakınmalarıdır ve yaklaşık 1-3 hafta arasında devam
etmektedir. Kliniğin giderek kötüleşmesi, karaciğerde hepatositlerdeki ağır
nekroz, fulminan hepatit tablosuna neden olabilir. Akut hepatit B’li hastaların
%0.1-0.5’inde iyileşme döneminde halsizlik ve yorgunluk haftalar hatta bazen
aylar sürebilir. Akut yani virüsün hepatositlerde replikasyonunun olduğu dö-
nemde virüs kendine ait antijenleri üretmektedir (HBeAg, HBsAg ve HBcAg).
Etken sitopatik bir virüs olmamasına rağmen oluşturduğu karaciğer hasarı
immünolojik mekanizmalara bağlıdır (2). Akut hepatit B geçiren bir hastada
beklenen iyileşme süresi 6 aydan kısadır. Bu süre (6 ay) sonunda HBsAg po-
zitifliğinin devam etmesi durumunda enfeksiyonun kronikleştiği kabul edilir.
Akut hepatit B geçiren bir hastada iyileşme yerine kronikleşmenin ortaya çı-
kışındaki mekanizmanın IFN yetersizliği, antijen sunumunda yetersizlik, HBV
spesifik CD8 T hücrelerinin dokuda veya kanda az miktarda bulunmaları ve
var olan CD4 T lenfositlerdeki aktivasyon bozukluğu olduğu bildirilmiştir.
Kronik Hepatit B
Kronik HBV enfeksiyonunun doğal seyri oldukça değişkendir. Bazı hastalar
bütün yaşamları boyunca virüsü taşımalarına karşın hiçbir karaciğer fonksi-
yon bozukluğu göstermezken, bazılarında hastalık kısa süre içinde karaciğer
yetersizliğine kadar ilerleyebilir. Kronik B hepatitinde genellikle transaminaz
seviyeleri dalgalanma gösterir ve sarılık intermittandır. Hepatit bulunan has-
talarda klinik tablo ılımlı olabileceği gibi, yüksek karaciğer fonksiyon testleri-
nin tamamen asemptomatik bir olguda saptanması da oldukça sıktır. Ancak
kronik B hepatitinde semptomların karaciğer hasarının şiddeti ile korelasyon
göstermediği de bilinmektedir.
Kronik HBV enfeksiyonu birbirini izleyen dört farklı dönemde gelişir. Bazı ol-
gularda bu dönemlere iyileşme dönemi de eklenir.
– İmmün tolerans dönemi: Özellikle hastalığın perinatal bulaşmayla baş-
ladığı olgularda belirgin şekilde gözlenen bir evredir. Organizmanın
virüse karşı gösterdiği immün tolerans viral replikasyonun ve vücutta-
ki viral yükün oldukça yüksek düzeylerde bulunmasına olanak sağlar,
buna karşılık immün yanıt mekanizmasına bağlı karaciğer hasarı geliş-
mediğinden, hastalığın biyokimyasal bulguları (ALT, AST) ve karaciğer
biyopsisi normal sınırlarda bulunur (3).
HBV Enfeksiyonunda Klinik Tablolar
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...328