Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 76

64
Kronik HBV Enfeksiyonunda
Tedavi
Dr. Nurcan Baykam
Antiviral Tedavi Endikasyonları
Akut Hepatit B
Özgün bir tedavisi bulunmayan akut hepatit B olgularında semptomlara yöne-
lik destek tedavisi yapılmalıdır. Akut enfeksiyon sırasında nükleos(t)id analogları
(NUCs) ile tedavi verilip verilmemesi konusunda tedavinin etkili olduğunu gös-
teren çok az veri bulunduğu için bir fikir birliği oluşmamıştır (1,2). Ancak bilindiği
üzere virüs spesifik antikor üreten B hücreleri akut viral enfeksiyonun erken dö-
neminde çoğalmaktadır ve konak immün sistemi nötralizan antikor üretebilmek
için bu erken fazda temas edeceği viral antijenlere ihtiyaç duyar. Antiviral tedavi
verilirse nötralizan antikor oluşumu bir ölçüde engellenebilir. Bununla birlikte,
tedavi verilmeyenlerin %10’unda anti-HBs oluşmadığı gibi, tedavi verilenlerde
de uzun izlemlerde reaktivasyon görüldüğü akıldan çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla
antiviral tedavinin akut hepatit B olgularının çoğunda endikasyonu yoktur ama
sadece aşağıdaki belli hasta gruplarında önerilebilir:
i. Fulminan hepatitli olgular
ii. Aşağıdaki kriterlerden ikisine sahip olan ciddi akut hepatit B olguları
a. Hepatik ensefalopati
b. Serum bilirubin değerinin 10 mg/dl’den fazla olması
c. INR (international normalized ratio) değerinin 1.6’dan fazla olması (özel-
likle artış devam ediyorsa)
iii. Uzamış klinik tablo (semptomların ısrarla devam etmesi veya bilirübinin 4
haftadan fazla 10 mg/dl üzerinde olması)
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...328