Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 67

55
Adölesan dönem sonrası HBV enfeksiyonu ile karşılaşanlar, çocukluktaki im-
matür immün sistemin neden olduğu immün tolerans dönemini yaşamazlar.
İleri yaşlarda kazanılan HBV enfeksiyonunda kronikleşme oranı düşüktür.
Enfeksiyon %30-50 oranında semptomatik olmakta ancak kronikleşme riski
düşük oranda kalmaktadır. Ayrıca fulminan hepatit riski yaşla birlikte artmak-
tadır. HBeAg pozitif kronik hepatitli erişkin hastalar, daha çok yaşamlarının 3.
ya da 4. dekatında hastalıkla karşılaşırlar. Tipik HBeAg pozitif erişkin kronik
hepatitli hastalar 2 milyar IU/ml kadar yüksek olabilen HBV DNA seviyeleri,
değişken ALT yükselmeleri ve histolojik aktiviteye sahiptirler. Hastalık süre-
si değişken olabilmekle ve siroza gidebilmekle birlikte, hastaların %65’inde
anti-HBe serokonversiyonu oluşmakta ve viral replikasyonda gerileme, bi-
yokimyasal düzelme ile birlikte iyi bir seyre girmektedir (8,9). Bir çalışmada
bu hastalarda kalıcı remisyon ve karaciğer histolojisinde düzelme olabilmesi
için HBeAg serokonversiyonuna ek olarak normal ALT seviyesinin ve düşük
viral replikasyonun olması gerektiği bildirilmiştir (HBV DNA<10
4
kopya/ml) (10).
Erişkinlerde yıllık HBeAg serokonversiyonu %10-15 oranlarında oluşur. Yakın
zamanda Kafkasyalı erişkinlerin %90’ının 10 yıl içinde HBeAg klirensine ulaş-
tıkları bildirilmiştir (11). Spontan HBeAg serokonversiyonu ile ilişkili faktörler
ileri yaş, yüksek ALT seviyeleri ve HBV genotipi (B>C, A>D ) ve Asya dışı etnik
köken olarak bildirilmiştir (11). Erişkin hastaların küçük bir bölümünde HBeAg
serokonversiyonuna rağmen persistan viral replikasyon veya HBeAg sero-
konversiyonu sonrası yeniden HBV aktivasyonu oluşmaktadır. Reaktivasyon
özellikle immünosupresif tedavi alanlarda görülmekle beraber spontan ola-
rak da oluşabilmektedir. Reaktivasyon için risk faktörlerini tanımlayan az sayı-
da çalışma vardır. Bir çalışmada HBeAg serokonversiyonuna sahip asempto-
matik kan donörü 133 hasta yaklaşık 6 yıl süreyle düzenli olarak takip edilmiş
ve bu sürede 26 (%3.3/yıl) hastada reaktivasyon gözlenmiştir. HBV genotip
C, erkek cinsiyet, HBeAg pozitif fazda normalden yüksek ALT seviyesi ve
serokonversiyon sırasında >40 yaşında olma reaktivasyon için risk faktörleri
olarak bildirilmiştir (12).
Ekstrahepatik Bulgular
Ekstrahepatik bulgulara akut hepatit B’de çok daha sık rastlanılmakla birlikte
kronik B enfeksiyonunda da ekstrahepatik tutulum ortaya çıkabilmektedir. Bu
duruma örnek olarak poliarteritis nodoza, membranoproliferatif glomerülo-
HBV Enfeksiyonunda Klinik Tablolar
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...328