Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 81

69
Hangi Hastalar Tedavi Edilmeli?
Bütün kılavuzlarda, akut karaciğer yetmezliği, dekompanse siroz ya da HBV DNA
ve ALT düzeylerinden bağımsız ciddi kronik hepatit B (KHB) alevlenmeleri gibi
hayatı tehdit eden karaciğer hastalığı olan hastalarda bir an evvel tedavinin baş-
latılması önerilmektedir. Bu olgularla ilgili randomize kontrollü çalışmalar yeterli
olmasa da, olgu serilerinde antiviral tedavinin yararlı olduğu ve yan etkisinin az
olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, karaciğer transplantasyonu gereken olgularda viral
baskılamanın sağlanması, transplantasyon sonrası HBV alevlenme riskini azalt-
maktadır (24)
(Tablo 1)
.
AASLD ve APASL kılavuzlarında, kompanse siroz olgularından serum HBV
DNA düzeyi 2000 IU/ml’den yüksek olanlarda, ALT düzeyinden bağımsız ola-
rak tedavi önerilmektedir (17,18,19). ALT düzeyleri yüksek olan hastalarda ise
AASLD kılavuzu, HBV DNA düzeyinden bağımsız olarak tedaviye başlanmasını
önermektedir (19). EASL kılavuzu, serumda HBV DNA’nın herhangi bir düzeyde
saptanabilmesi halinde tedaviye başlanmasını önermektedir (18). Tedavi uygula-
nan hastaların izlemi sonucu elde edilen kanıtlar, nükleos(t)id analoglarının (NUC)
uzun süreli kullanımının, sadece hastalığın progresyonunu önlemekle kalmayıp
aynı zamanda fibrozis ve sirozun geriye dönmesini sağladığını göstermektedir.
Çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, HBeAg-pozitif veya yüksek
serum HBV DNA düzeyi olan (>150,000 IU/ml) 651 ileri fibrozisli ya da sirozlu
hastada lamivudin tedavisiyle karaciğer hastalığının progresyonunun azaldığı be-
lirlenmiştir (11).
Tablo 1:
Kronik HBV enfeksiyonunda tedavi endikasyonları (20)
1.
Kronik HBV enfeksiyonunda tedaviye hemen başlanması gereken olgular
• Yaşamı tehdit eden karaciğer hastalıkları
– Akut karaciğer yetmezliği
– Dekompanse siroz
– Kronik hepatitin alevlenmesi
• Kısa süre içinde karaciğer yetmezliği riski taşıyan/HCC riski bulunan olgular
– Kompanse siroz ve yüksek HBV DNA
• İmmünsupresif tedavi alacak olan HBsAg-pozitif olgular
• Kronik HBV enfeksiyonu nedeniyle karaciğer nakli olan olgular
• İlerleyici karaciğer hastalığı riski taşıyan olgular
2.
Kronik HBV enfeksiyonunda tedavi endikasyonu olan olgular
• İmmün aktif fazda olup ileri fibroz ya da sirozu olmayan olgular
3.
Tedavinin hemen uygulanması gerekmeyen ve izlenmesi gereken olgular
Kronik HBV Enfeksiyonunda Tedavi
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...328