Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 87

75
dipivoksil, telbivudin, entekavir ve tenofovir disoproksil fumarat’ı içerir. Kullanılan
ajanlara karşı tedavi yanıtları ve direnç gelişme oranları
Tablo 3
’te özetlenmiştir
(29).
Interferon/Pegile-Interferon Alfa (PEG-INF
?
)
IFN hem antiviral hem de immünmodülatör etki gösteren ve bu nedenle daha
yüksek oranda HBeAg ve HBsAg kaybına yol açıp daha kalıcı viral supresyo-
na neden olan tedavi alternatifidir. Faz 3 klinik çalışmalarda, pegile interferonun
lamivudinle ve lamivudinsiz bir yıllık tedavileri sonunda HBeAg-pozitif hastalar-
da %29-32 HBeAg serokonversiyonu ve tedavi bitiminden 24 hafta sonrasında
%3-7 HBsAg kaybı gerçekleşmiştir (30,31). Bir çalışmada ise, PEG-INF? tedavisi
tamamlandıktan sonra 3.5 yıl izlenen hastalarda HBeAg kaybının %81 oranında
kalıcı olduğu ve %30 oranında HBsAg kaybı geliştiği bildirilmiştir (%58 genotip
A ve %11 genotip non-A) (32). HBeAg-negatif hastalara uygulanan lamivudinli ve
lamivudinsiz PEG-IFN? tedavisiyle ilgili bir faz 3 klinik çalışmada, bir yıl sonunda
hastaların %25’inde ALT normalizasyonu ve HBV DNA’nın 10,000 IU/ml veya al-
tına indiği gösterilmiş ve tedavi bitiminden 3 yıl sonra %9 oranında HBsAg kaybı
saptanmıştır (33).
PEG-INF
?
Tedavisine Yanıt Kriterleri
HBeAg-pozitif olgularda IFN/PEG-IFN
?
tedavisi öncesi iyi yanıt kriterleri yüksek
serum ALT düzeyi, düşük HBV DNA düzeyi, HBV genotip A ile B ve yüksek his-
tolojik aktivite indeksi olarak kabul edilmektedir (29,34). HBeAg-negatif hastalar-
da tedaviye yanıt kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olmasına karşılık HBe-
Ag-negatif hastalarla ilgili faz 3 çalışmalarda genç yaş, kadın olmak, yüksek ALT
düzeyi, düşük HBV DNA ve HBV genotip B veya C ile enfeksiyon daha yüksek
oranda kalıcı yanıt ile ilişkili bulunmuştur (29).
Tedavi sırasında ALT alevlenmeleri ve 12. veya 24. haftalarda kantitatif HB-
sAg düşüşü ve interlökin-28B polimorfizminin de IFN/PEG-IFN?’ya tedavi yanıtı
ile ilişkili olduğunun bildirilmiş olmasına karşılık, bu durum prospektif çalışmalarla
doğrulanmamıştır (35,36,37).
Interferonun Yan Etkileri
Parenteral olarak uygulanan IFN? tedavisinin yan etkileri oldukça fazladır. Hal-
sizlik, grip benzeri belirtiler, ruhsal değişiklikler, kemik iliği supresyonu, otoim-
mün hastalıkların gelişmesi veya alevlenmesi gibi bulgular yan etkiler arasında
sayılabilir.
Kronik HBV Enfeksiyonunda Tedavi
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...328