Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 83

71
negatif olup tedavi kriterlerini karşılayan olgularda tedavi öncesi izleme önerme-
mektedir (
Şekil 1
ve
Şekil 2
).
Hangi Hasta Nasıl Takip Edilmelidir?
Bütün kılavuzlar tarafından kabul gördüğü üzere, immün toleran fazda olan hasta-
larda tedavi gerekmemektedir. Çünkü bu dönemde karaciğer hasarı hafiftir ve te-
daviye yanıt olasılığı (özellikle HBeAg serokonversiyonu) oldukça düşüktür (17,18,19).
Kılavuzlarda, immün toleran hastaların 3-6 ayda bir kontrolü önerilirken, ALT
düzeyi yükselmekte olanların daha sık aralıklarla kontrole çağrılması gerektiği
belirtilmektedir (17,18,19). HBeAg-negatif olup ALT düzeyi normal sınırlarda bulu-
nan ve HBV DNA düzeyi 2000 IU/ml’den düşük olan hastalar için AASLD kılavu-
zunda, ilk yılda 3 ayda bir ALT izlemesi yapılıp inaktif taşıyıcılık tanısının kesinleş-
tirmesi önerilmektedir (18,19). Sonrasında ise hastalar 6-12 ayda bir ALT ve HBV
DNA açısından izlemeye alınmalıdır (17,18,19). Serum ALT düzeyi ısrarla normal
seyreden ve HBV DNA düzeyi 2000 ve 20,000 IU/ml arasında olan hastalar için
EASL kılavuzu, ilk 3 yıl için ALT düzeyinin 3 ayda bir, HBV DNA düzeyinin 6-12
ayda bir izlenmesini önermektedir (18).
Israrlı olarak sınırda normal veya çok az artmış ALT’si olan ve özellikle 40 yaşını
geçmiş (EASL’da 30 yaştan büyük) hastalarda karaciğer biyopsisi önerilmeli ve
biyopsi sonucu orta/ciddi enflamasyon ve/veya fibrozis olarak bildirilirse tedavi
önerilmelidir.
Yine, tüm kılavuzlara göre inaktif taşıyıcı olarak tanımlanan hastalarda tedavi
gerekmemektedir (17,18,19).
Hepatosellüler Karsinoma Sürveyansı: Kime ve Nasıl?
AASLD kılavuzunda HSK taraması, HBV taşıyıcısı olan Asyalı 40 yaş üstü erkekler
ve 50 yaş üstü kadınlar, sirozlu hastalar, ailesinde HSK öyküsü olanlar, birinci
jenerasyon 20 yaş üstü Afrika kökenli Amerikalılar, 40 yaş üstü ısrarlı veya ara-
lıklı ALT yüksekliği ve/veya HBV DNA 2000 IU/ml olan taşıyıcılarda önerilmekte-
dir (19). HSK taraması için EASL ve AASLD 6 ayda bir ultrason tetkiki önerirken,
APASL kılavuzu 6 ayda ultrason ile birlikte ?-fetoprotein (AFP) testi önermektedir
(19,26,27,28).
İlk Seçenek Tedavi
Kronik hepatit B tedavisi için onay almış ilaçlar interferon alfa (IFN?) (standart veya
pegile PEG-IFN?) ve nükleozid/nükleotid analogları (NUCs); lamivudin, adefovir
Kronik HBV Enfeksiyonunda Tedavi
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...328