Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 147

135
Kronik karaciğer hastalığında transaminaz düzeylerinde dalgalanma veya
persistan yükseklikler görülebilir (8).
Hepatit C Virüsü Enfeksiyonunda Karaciğer Dışı Bulgular
HCV enfeksiyonunda hematolojik, dermatolojik ve renal bozukluklar ile oto-
immün bulgular ve nörolojik bozukluklar gibi çok sayıda karaciğer dışı bulgu-
ya rastlanılmaktadır (9,10). Kronik HCV enfeksiyonunun ekstrahepatik bulgu-
ları
Tablo 1
’de gösterilmektedir.
Halsizlik ve Fibromiyalji
Halsizlik kronik HCV enfeksiyonlu hastaların %53’ünde saptanmaktadır ve
bunların %17’sinde şiddetli seyreder. Vakaların %19’unda fibromiyalji vardır (11).
Artralji kronik hepatit C’li hastaların yaklaşık %20’sinde görülmektedir. Artrit
ise kriyoglobülinemik hastalarda ama bunların sadece %5’inden azında rast-
lanılan bir bulgudur (9).
Tablo 1:
Hepatit C enfeksiyonunun ekstrahepatik bulguları
Halsizlik ve fibromiyalji
Kriyoglobülinemi
Lenfoma
Otoimmün sitopeni
Porfiri kutena tarda
Liken planus
Vaskülit
Diğer dermatolojik hastalıklar (Behçet sendromu, eritema multiforme ve nodosum,
malakoplaki, ürtiker ve pruritus)
Glomerülonefrit
Otoimmün bozukluklar
Tiroidit
Sialadenit
Nörolojik bozukluklar
Hepatit C Enfeksiyonunun Klinik Bulguları
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...328