Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 214

202
Kronik HCV
panse siroz veya HIV koenfeksiyonu gibi komplike edici faktörleri olan hasta-
lardaki KVY12 oranları ve çalışmalar ise
Tablo 3
’te özetlenmiştir.
Hangi Hastaya Ne Zaman Tedavi Başlanmalı?
HCV ile enfekte hastalarda total mortalite oranlarını, son evre karaciğer has-
talığı ve hepatosellüler kanser dahil olmak üzere karaciğerle ilişkili sağlık
problemlerini azaltmak ancak KVY’ye ulaşılarak elde edilen virolojik kür ile
gerçekleşmektedir. Karaciğer dışı ilişkili komorbiditeler nedeniyle beklenen
yaşam süresi sınırlı olan (12 aydan daha kısa) hastalar dışında bütün HCV ile
enfekte kişilere tedavi başlanmalıdır. Özellikle ileri fibrozu, kompanse sirozu
olan hastalarda, karaciğer transplant alıcılarında ve ciddi ekstrahepatik he-
patit kliniğinde tedavi öncelenmelidir. Ayrıca KVY sağlanması daha sonraki
olası bulaşmaları da engelleyeceğinden, kronik HCV enfeksiyonlu bireylerde
sağlanacak KVY’nin, azalmış bulaşma oranı ve hastalık prevalansında azalma
ile birlikte olacağı da göz önünde tutulmalıdır.
Uluslararası Kılavuzlarda Tedavi Önerileri
Yeni kullanıma giren DEA’lar sayesinde değişen kronik HCV enfeksiyonu-
nun tedavisi ışığında gerek Avrupa, gerekse Amerika’da kılavuzlar yenilen-
miş ve güncellemeye açık hale getirilmiştir. European Association for the
Study of the Liver (EASL) kılavuzuna göre HCV monoenfekte veya HCV/
HIV koenfekte sirozu olan/olmayan, tedavi naif veya önceki PegIFN/RBV
tedavisi başarısız olmuş olan hastalara önerilen tedaviler
Tablo 4
ve
5
’te,
öncesinde bir veya birkaç DEA içeren rejimlerle tedavi edilmiş ve kür sağla-
namamış kronik HCV enfeksiyonlu hastalar için önerilen tedaviler de
Tablo
6
’da sunulmaktadır (12).
Amerika Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği’nin (AASLD) genotiplere
göre önerdiği tedaviler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (13):
Genotip 1a
Bazı tedavi rejimlerinde GT 1a ile enfekte hastalar, GT 1b ile enfekte hastalara
göre daha yüksek nüks oranlarına sahiptir. Alttipi belirlenemeyen genotip 1
hastalar, 1a gibi kabul edilerek tedavi edilmelidir. Genotip 1a ile enfekte tedavi
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...328