Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 302

290
Kronik HDV
dından (yaklaşık 2-4 hafta) (5,6,7) serumda anti-HDV IgG antikorları saptanır
hale gelir. Standart testlerde anti-HDV IgG ve IgM antikorları ölçülmektedir.
Koenfeksiyonda fulminan hepatit gelişme riski tek başına HBV enfeksiyonu-
na göre daha fazladır. Koenfeksiyon sırasında HDV, HBV’nin replikasyonunu
baskılayabilir ve serumdan HBsAg kaybolabilir. Bu durumda tanı anti-HBc IgM
pozitifliği ile konur
(Tablo 1)
.
Koenfeksiyonda kronikleşme riski %2-7’dir (8,9).
HBV-HDV Süperenfeksiyonu
Kronik olarak HBV ile enfekte bir hastada ALT değerlerinde artış (üst sınırın 10
katı ve üzeri) olduğunda anti-HDV de pozitif saptanırsa HBV-HDV süperen-
feksiyonu düşünülmelidir. HBsAg taşıyıcılarında gelişen süperenfeksiyonda
akut hepatit oranı %50-70’tir. Koenfeksiyonda izlenen bifazik seyir süperen-
feksiyonda görülmez. HDAg ve HDV RNA serumda saptanabilir. Ancak HD-
VAg’nin serumda erken dönemde kaybolması nedeniyle, negatif sonuçlarda
testin yinelenmesi gerekebilir. Anti-HDV süperenfeksiyonda pozitif saptanır.
HBV DNA inaktif HBV taşıyıcılarında negatif bulunur. Ayrıca kronik HBV en-
Şekil 1:
Koenfeksiyonda HBV-HDV serolojisi (4 no’lu kaynaktan alınmıştır)
Bulaşmadan sonra geçen süre (ay)
1
2
3
4
5
6
12
Anti HBc IgM / IgG
Anti D
elta
ALT
İkter
Semptom
HDV RNA
HBs Ag
1...,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301 303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,...328