Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 301

289
Başlık
Genel olarak hepatit Delta virüsü (HDV) enfeksiyonu tanısı için bütün HB-
sAg pozitif hastalarda anti-HDV IgG testinin yapılması önerilir. Pozitif sonuç
alındığında, ardından nükleik asit testleriyle HDV replikasyonu (HDV RNA)
gösterilmelidir (1,2). Ancak HDV RNA kantitasyonu için uluslararası bir stan-
dart belirlenmediğinden farklı laboratuvarlardan farklı sonuçlar alınabilir. Bu
nedenle yanlış negatif sonuçların olabileceği unutulmamalıdır.
HDV enfeksiyonunun meydana getirdiği koenfeksiyonun ve süperenfek-
siyonun klinik formları birbirinden farklı değildir ama prognozları farklı olduğu
için ayırt edilmeleri gerekir. Bu amaçla tanıda laboratuvar testlerinin kullanımı
yaygındır (3).
HBV-HDV Koenfeksiyonu
Bu tabloda HBV ve HDV bulaşması genellikle birlikte ya da HBV bulaşma-
sından kısa bir süre sonra olur. Koenfeksiyonda 2-5 hafta arayla iki kez tran-
saminaz artışına sıklıkla rastlanılır. Genel olarak ilk yükselme HBV, ikinci yük-
selme HDV enfeksiyonuna bağlanır (4).
Şekil 1
’de koenfeksiyon durumunda
HBV-HDV serolojisi gösterilmektedir. Semptomların başlamasını izleyen 10
gün içinde HDV antijeni ve HDV RNA serumda saptanabilir. Anti-HDV IgM
antikorları ise 2-3 hafta sonra saptanabilir. Bu antikorların kaybolmasının ar-
HDV Enfeksiyonu: Tanı
Dr. Mustafa Kemal Çelen
Dr. Özlem Kandemir
1...,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300 302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,...328