Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 304

292
Kronik HDV
feksiyonlu olgularda da HDV etkisiyle bir süre sonra HBV DNA yine negatif
saptanabilir
(Şekil 2)
(7,10,11).
Süperenfeksiyonda akut HBV enfeksiyonuna göre daha sık (%14) fulminan
hepatit gelişir. Süperenfeksiyonun koenfeksiyondan en önemli farkı, akut en-
feksiyon sonrası daha sık kronikleşme olması ve siroz gelişmesidir.
Kronik HDV Enfeksiyonu
Kronikleşen hastalarda HBsAg, total anti-HDV pozitif, anti-HBc IgM negatif ve
6 aydan uzun süreli ya serum HDV RNA PCR pozitifliği veya serum HDVAg
pozitifliği mevcuttur.
KHD enfeksiyonunda HDV, HBV’yi baskıladığı için kanda HDV RNA pozitif
olmasına rağmen HBV DNA negatiftir (6). Altıncı aydan sonra şüpheli olgu-
larda karaciğer biyopsisinde HDVAg’nin saptanmasıyla tanı kesinleştirilebilir.
HDV RNA düzeyleri, tedavi izleminde önemli bir parametre olsa da standar-
dizasyonunda halen önemli sorunlar vardır (10).
Kaynaklar
1.
Mederacke I, Bremer B, Heidrich B, Kirschner J, Deterding K, et al. Establishment
of a novel quantitative hepatitis D virus (HDV) RNA assay using the Cobas TaqMan
platform to study HDV RNA kinetics. J Clin Microbiol. 2010;48:2022–9.
2.
Benjamin Heidrich & Michael P. Manns & Heiner Wedemeyer. Treatment Options
for Hepatitis Delta Virus InfectionCurr Infect Dis Rep (2013) 15:31–38
3.
Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015; S 29-36
4.
Ayaz C, Yardımcı C, Çandır N, Ersöz G, Şanlıdağ T, Tığlı A ve ark. Kronik Hepatit D
Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu Klimik Dergisi 2014; 27(Özel
Sayı 1): 40-7.
5.
Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus. Lancet. 2011;
378(9785): 73-85.
6.
Huang CR, Lo SJ. Hepatitis D virus infection, replication and cross-talk with the
hepatitis B virus. World J Gastroenterol. 2014; 20(40): 14589-97.
7.
Farci P. Delta hepatitis: an update. J Hepatol. 2003; 39(Suppl. 1):212-9.
8.
Negro F, Rizzetto M. Diagnosis of hepatitis delta virus infection. J Hepatol 1995;
22:136
9.
Mıstık R. Viral hepatitler. “Klinisyenler için laboratuar tanı rehberi”, Çeviri Editörü.
Ulukaya E, Nobel ve Güneş Kitabevi,İstanbul, 2004:639-665.
10.
Altındiş M, Yoldaş Ö. Viral hepatitlerin tanısında serolojik ve moleküler testler. In:
Tabak F, Tosun S, eds. Viral Hepatit 2013. Ankara:Viral Hepatitle Savaşım Derneği,
2013: 173-6.
1...,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,...328