Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 306

294
Kronik HDV
Hepatit Delta virüsü (HDV) enfeksiyonu tedavisinde ideal sonlanım sadece
HDV’nin değil, aynı zamanda yardımcı virüs olan HBV’nin de klirensinin sağ-
lanmasıdır. Bu nedenle optimum tedavinin tanımlanmasında en büyük sorun,
iki persistan viral enfeksiyonu hedeflemenin karmaşıklığıdır (1).
Halen kronik HDV enfeksiyonu tedavisinde onaylanmış tek ilaç interferon
alfadır (IFN
a
). Rekombinan interferon (IFN) ile yapılmış 5 çalışmanın metaa-
nalizinde, bu tedaviyle serum aminotransaminaz düzeyleri azalsa da yanı-
tın tedavi kesildikten sonra kalıcı olmadığı gösterilmiştir. Daha yüksek doz
IFN ile (5MU/gün veya 9MU/haftada 3 gün) 12 ay tedavinin 6 aylık tedaviye
göre daha iyi olduğu belirtilmiştir (2). Uzun süreli IFN kullanımı HDV RNA’nın
klirensini artırmış ve bazı olgularda histolojik enflamatuar aktivite ve fibrozis
derecesinde iyileşme ile beraber olan HBsAg kaybı gözlenmiştir (3). Bu tür
çalışmalardan sonra uzun süreli tedavi yaklaşımlarının daha faydalı olduğunu
savunanların bulunmasına karşılık (4), 24 aylık tedavinin 12 aylık tedaviye göre
ek bir fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Ayrıca uzun süreli tedavi yaklaşımının
potansiyel faydaları düşünülürken yan etkiler, maliyet ve lojistik desteklerin
de göz önüne alınması önerilmiştir. IFN’nin artırdığı HDV RNA klirensi, HBsAg
konsantrasyonunun azalması, bazen de kaybolması ile ilişkilendirilmiştir. HB-
sAg azalması olmayanlarda tedavi yanıtı alınamamıştır (5). HBsAg kantitasyo-
nunun rutinde daha fazla kullanılır hale gelmesi için çalışma sayısının artması
gerekmektedir.
HDV Enfeksiyonu: Tedavi
Dr. Mustafa Kemal Çelen
Dr. Özlem Kandemir
1...,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,...328