Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 121

109
Önceden bağışık olmayan kişilerde aşılamayla birlikte HBIG profilaksisinin
kullanıldığı durumlar şu şekilde sıralanabilir:
1. HBsAg-pozitif, özellikle HBeAg pozitifliğinin de eşlik ettiği annelerden
doğan bebekler,
2. HBsAg-pozitif kan veya vücut sıvısıyla perkütan veya mukoz membran
temasını takiben,
3. HBsAg-pozitif kişiyle cinsel teması takiben,
4. Karaciğer naklini takiben rekürren HBV enfeksiyonunun önlenmesi ge-
reken kişiler (14).
“Catch-up” Hepatit B Aşılama Yaklaşımları
Düşük ve orta endemisiteye sahip olan ülkelerde akut veya kronik enfek-
siyon, çoğu üniversal aşılamadan önce doğmuş olan genç yetişkinler ve
erişkinler tarafından edinilmiştir. Bu ülkelerde, rutin çocukluk çağı aşılamaları
HBV enfeksiyonuna bağışıklığı sağlayıp, tüm yaş gruplarında geçişi önleye-
cektir. Bununla birlikte ileri yaş grubundaki aşılanmamış kişileri hedefleyen
“catch-up” stratejiler toplumdaki bağışıklığı artıracak ve akut hepatit B insi-
dansını hızla azaltacaktır (15).
“Catch-up” aşılama için olası hedef grupları, yaş spesifik kohortlar ve HBV
enfeksiyonu için risk faktörüne sahip bireylerdir. Enfeksiyonun edinilmesi için
en yüksek riske sahip gruplar sağlık çalışanları, HBV enfeksiyonunun yoğun
olduğu bölgelere seyahat edenler, damar içi ilaç bağımlıları, erkek partneri
olan erkekler ve çoklu cinsel partneri olan kişilerdir. Aşılama ve diğer koruma
önlemleri bu kişileri hedef almalıdır (15).
Okula veya üniversiteye başlamalarda getirilen zorunlu aşılama ya da
benzer şekilde, bazı işe girişlerde uygulanan zorunluluklar, toplumda ve
sağlık çalışanları arasında aşılama oranlarını yükselten uygulamalar olmuş-
tur (13).
Hemodiyaliz Hastaları ve Diğer İmmünkompromize Kişilerde
Aşılama
Böbrek hastalarında hepatit B aşılaması, kişiler diyalize bağımlı hale gelme-
den önce tamamlanmalıdır, çünkü bu kişiler ileride hemodiyaliz merkezlerin-
de izlenmek durumunda kalacaklardır. Tüm erişkin diyaliz hastalarına 0., 1. ve
6. aylarda çift doz olacak şekilde hepatit B aşısı uygulanmalıdır. Son dozdan
1-2 ay sonra antikor düzeylerine bakılmalıdır. Bu grup hastalarda rapel doz
gerekebilmektedir (13).
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...328