Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 122

110
Kronik Hepatit B
Kronik böbrek hastalarının dışında kronik karaciğer hastaları, HIV hasta-
ları, çölyak hastaları ve diyabet hastalarında aşıya karşı azalmış immünoje-
nite görülmüştür. HIV pozitif hastalarda aşı yanıtını viral yük, CD4 sayısı, yaş,
cinsiyet, aldığı antiretroviral tedavi etkilemektedir. Yeterli korumayı sağlamak
için mümkün olan en erken dönemde HIV pozitif bireyler aşılanmalıdır. Daha
ileri dönemlerdeyse, aşı dozunun 10 µg’dan 40 µg’a çıkarılmasının anti-HBs
oluşumunu artırmadığı anlaşılmıştır (16).
Temas Sonrası Profilaksi
Mesleki Olmayan Temas
Kan veya kan içeren vücut sıvılarıyla mesleki olmayan temas durumunda, te-
mas sonrası profilaksi temasın tipine ve aşılama durumuna göre değerlendi-
rilir (
Tablo 5
) (13).
HBsAg Pozitif Kaynakla Temas
– Aşı serisini tamamladığını belgeleyemeyen ya da aşı sonrası antikor
testi yapılmamış kişilere rapel doz aşı yapılmalıdır.
– Aşılanan ancak henüz aşı şeması tamamlanmamış kişilere HBIG yapıl-
malı ve aşı şeması uygun şekilde tamamlanmalıdır.
– Aşısız kişilere temastan sonraki en kısa süre içinde (tercihen 24 saat
içinde) hem HBIG hem de aşı yapılmalıdır. Aşı şeması uygun şekilde
tamamlanmalıdır (
Tablo 5
).
HBsAg Durumu Bilinmeyen Kaynakla Temas
– Aşı serisini tamamladığını belgeleyen kişilerde başka bir müdahaleye
gerek yoktur.
– Aşı serisini tamamlamayan kişiler aşı şemasını tamamlamalıdır.
– Aşısız kişilere temastan sonraki en kısa süre içinde (tercihen 24 saat
içinde) aşının ilk dozu yapılmalıdır. Aşı şeması uygun şekilde tamamlan-
malıdır (
Tablo 5
).
Mesleki Temas
Kan veya kan içeren vücut sıvılarına perkütan veya mukozal yolla mesleki
temas durumunda profilaksi kararını belirleyen çeşitli faktörler vardır (17). Bu
faktörler kaynağın HBsAg durumu, temas eden kişinin aşılı olup olmadığı, aşılı
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...328