Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 146

134
Kronik HCV
dönebilir. Ancak sıklıkla ALT düzeylerinde flüktüasyonlar olur ve progresyon
gösterir. Akut enfeksiyon, olguların %15-20’sinde kronikleşmeden tamamen
iyileşir. Özellikle sarılık gelişen hastalarda spontan klirensin daha fazla oldu-
ğu saptanmıştır (4).
Akut hepatit C’yi değerlendirmede kullanılan testler HCV RNA, an-
ti-HCV ve ALT düzeyidir. HCV ile enfekte hastalarda gelişen laboratuvar
anormalliklerinin kronolojik sırası şöyledir: HCV RNA pozitifleşmesi, ALT
yükselmesi ve en son anti-HCV pozitifleşmesi. Semptomatik olgularda kli-
nik bulgular hemen vireminin başlangıcından sonra ortaya çıkar. Hemen
sonra veya birlikte ALT yükselmesi görülür. Çoğu hastada HCV RNA pozi-
tifleşmesi enfeksiyonun kazanılmasından 1-2 hafta sonra olur. ALT düzey-
leri enfeksiyondan 4-12 hafta sonra yükselir; akut enfeksiyonda ortalama
800 IU/ml’ye kadar ulaşabilir. HCV antikorları (anti-HCV) genellikle 8 hafta-
dan sonra pozitif hale gelir ve akut ile kronik hepatiti birbirinden ayırmada
kullanılamaz (5).
Akut hepatit C tanısında altın standart değerinde bir bulgu, daha önce ne-
gatif olan anti-HCV’nin pozitifleşmesi ve ek olarak HCV RNA pozitifliği ile ALT
yüksekliğidir. Bu tablo genellikle bilinen anti-HCV pozitif kaynağa maruziyet
olması durumunda söz konusudur (6).
Yüksek risk taşıyan kaynaklara maruz kalan kişilerin başlangıçta ve 4. ile
12. haftalarda anti-HCV, HCV RNA ve ALT düzeylerine bakılmalıdır (5-7).
Kronik Hepatit C Enfeksiyonu
Kronik hepatit C enfeksiyonu, hastalığın iyileşme göstermeksizin altı ay sü-
reyle devam etmesi durumuna verilen addır. Kronik hepatit C tek başına bir
hastalık değil, klinikopatolojik bir sendromdur. Karaciğer histopatolojisinde
nekroenflamasyon ve fibrozla karakterize değişiklikler olur.
Kronik hepatit C karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biridir. Av-
rupa’da, Amerika’da ve ülkemizde en sık karaciğer transplantasyonu neden-
lerinden biridir. Siroz gelişme riski 25-30 yıllık süre içinde %5-25 arasındadır
(8). Enfekte bireylerin yaklaşık %5’i karaciğer kanseri ve son dönem karaciğer
hastalığından ölebilmektedir (3).
Akut hepatit C’li hastalarda kronikleşme için herhangi bir prediktif ve epi-
demiyolojik özellik saptanmamıştır. Kronik HCV enfeksiyonunun en önemli
özelliği yavaş progresyon göstermesidir.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...328