Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 119

107
Aşının Kontrendikasyonları
Hepatit B aşısı sadece aşı içeriğine alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde
kontrendikedir. Gebelik ya da laktasyon kontrendikasyon yaratmaz. Prematür
infantlara ve HIV-pozitif bireylere de bu aşı uygulanabilir (14).
Aşılama Öncesi ve Sonrası Testler
Aşılama öncesi serolojik testlerin yapılması rutinde önerilmez. Laboratu-
var olanakları uygunsa ve maliyet etkinse aşılama öncesi serolojik tarama,
zaten HBV’ye karşı bağışık kişilerin saptanmasını, kronik enfekte kişilerin
de takip ve tedaviye yönlendirilmesini sağlayarak gereksiz aşılamaları ön-
leyecektir:
– HBsAg prevalansı ?%8 olan yani yüksek endemisite bölgelerinde ya-
şayan ve bu bölgelerden göç edenlerde, HBsAg-pozitif ve HIV ile
enfekte kişilerle aynı evi paylaşanlarda, bu kişilerin cinsel eşlerinde
ve aynı enjektörü paylaşan kişilerde aşılama öncesi test yapılması
önerilir.
– HBV enfeksiyonu prevalansının >%20 olduğu erişkin popülasyonların-
da (damar içi ilaç bağımlıları, erkek cinsel eşi olan erkekler, HBV en-
feksiyonunun orta düzeyde endemik olduğu [HBsAg prevalansı %2-7]
ülkelerde doğan kişilerde) aşılama öncesi test yapılması maliyet etkin
olabilir (13).
Aşılama öncesi serolojik tarama tek testle (anti-HBc) veya test paneliyle (HB-
sAg ve anti-HBs) yapılabilir. Tek test kullanılacaksa, önceden HBV ile enfekte
olmuş bütün bireyleri saptayabilen bir test olduğundan anti-HBc uygun test
olacaktır. Tek test olarak anti-HBs kullanılırsa önceden bağışık kişiler sapta-
nabilir ancak negatif çıkması durumunda HBsAg ile ikinci test uygulanması
gereklidir (13).
Aşılama sonrası test yapılması rutin olarak gerekli değildir, ancak yüksek
riskli bireylerde yapılması önerilir. Hepatit B aşısı sonrası serolojik test yapıl-
ması önerilen gruplar şunlardır:
– Mesleki olarak HBV ile karşılaşma riski bulunanlar
– HBsAg-pozitif annelerden doğan bebekler
– Kronik hemodiyaliz hastaları, HIV ile enfekte kişiler ve diğer immün-
kompromize kişiler (kök hücre alıcıları veya kemoterapi alanlar),
– Cinsel partneri veya ortak enjektör paylaştığı kişi HBsAg-pozitif olan
kişiler (13).
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...328