Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 120

108
Kronik Hepatit B
Serolojik test son doz aşıdan 1-2 ay sonra bakılmalıdır. Koruyucu anti-HBs
düzeyi ?10 mIU/ml olarak tanımlanmaktadır.
Bağışıklık sistemi normal olan kişilerde yeterli antikor düzeyi saptandıktan
sonra dönemsel olarak anti-HBs düzeylerinin izlenmesine gerek yoktur. İm-
münkompromize kişiler yıllık olarak anti-HBs düzeyi ile izlenmelidir.
Primer aşılaması tamamlandıktan sonra bakılan anti-HBs düzeyi <10 mIU/
ml bulunan kişiler tekrar 3 doz aşılanmalıdır. Tekrar aşılamaya karşın antikor
oluşmayan kişilerde HBsAg bakılmalı, negatif bulunurlarsa HBV enfeksiyo-
nuna duyarlı kabul edilmelidirler. Bu kişilere HBV enfeksiyonundan koruna-
bilecekleri önlemler anlatılmalı, temas sonrası profilaksi gereken durumlarda
HBIG yönünden değerlendirilmelidirler (13).
Aşıyla Sağlanan Korunmanın Süresi ve Rapel Gerekliliği
Normal bağışıklık sistemine sahip, hepatit B aşısıyla aşılanmış bebeklere,
çocuklara, gençlere ve erişkinlere rapel doz önerilmemektedir. Herhangi
bir yaş grubunda antikor düzeylerinin izlenmesi için serolojik test yapılma-
sı gerekmez. Aşılamadan sonra oluşan anti-HBs konsantrasyonunun yüksek
düzeyi uzun süre devam eder ve ?10 mIU/ml altına inmesi çok uzun süre
alır. Enfeksiyona karşı koruyucu antikor düzeylerinin ne kadar süreyle devam
ettiğinin ve onu takiben hastalık gelişip gelişmediğinin tam olarak bilinmeme-
sine karşılık günümüzdeki kanıtlara göre rutin aşılama programlarında rapel
doz önerilmemektedir.
HBIG
HBIG, anti-HBs’nin pasif olarak edinilmesini sağlar ve standart dozlarda ve-
rildiğinde yaklaşık 3-6 aylık geçici koruma yaratır. HBIG, tipik olarak temas
sonrası profilaksi için hepatit B aşısıyla birlikte kullanılır. Tek başına yani pri-
mer anlamda kullanıldığı yer ise hepatit B aşılamasına yanıtsız kişileri HBV ile
temas sonrası koruma amaçlıdır.
HBIG yüksek konsantrasyonda anti-HBs içeren donörlerin plazmasından
hazırlanmaktadır. Plazma HBsAg, HIV Ab, HCV Ab ve HIV RNA yönünden
taranmaktadır. Ayrıca son ürün elde edilmeden önce virüsleri (HBV, HCV ve
HIV vb) inaktive edecek işlemler uygulanmaktadır.
Erişkinlerde HBIG için standart uygulama dozu 0.06 ml/kg’dır. Aşıyla bir-
likte aynı anda farklı enjeksiyon bölgesinden intramüsküler yolla verilmelidir.
Deltoid veya gluteal bölge, büyük miktar HBIG verileceği için en uygun böl-
gelerdir.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...328